fbpx

Διασφάλιση Κερδοφορίας

Κέρδος επιχειρήσεων

Κέρδος ορίζεται η θετική διαφορά μεταξύ εσόδου και εξόδου σε μία επιχειρηματική ή άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα. Σε πιο απλά λόγια, το κέρδος είναι η υπεραξία που παράγει μία επιχείρηση και διαμορφώνεται αφού αφαιρέσει κανείς όλα τα κόστη της επιχείρησης συν ένα ποσοστό για τους κόπους του επιχειρηματία. Έτσι, δημιουργείται υπεραξία, κέρδος δηλαδή.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Κερδοφορία επιχείρησης

Η κερδοφορία είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Χωρίς κερδοφορία καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει μακροχρόνια. Ας υποθέσουμε ότι έχετε βάλει λεφτά στην επιχείρησή σας για όλους τους πόρους που χρειάζεται. Αν στο τέλος της ημέρες δεν μπορείτε να πληρωθείτε για τους κόπους σας και να μένει και ένα πόσο στην άκρη, τότε η επιχείρησή σας δεν έχει κερδοφορία. Επομένως, η μέτρηση της τρέχουσας και της προηγούμενης κερδοφορίας αλλά και η πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας είναι πολύ σημαντικοί δείκτες.

 

Ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών μειώνοντας το κέρδος της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, καταμετράται μεγάλος τζίρος ο οποίος όμως δεν αφήνει περιθώρια κέρδους.

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο όλες οι οικονομικές προβλέψεις μίας επιχείρησης είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται με αποφορολόγηση του ΦΠΑ, καθώς υπάρχουν πολλά μεγέθη εξόδων τα οποία δεν υπάγονται σε ΦΠΑ και έτσι δημιουργία ένα χρηματοοικονομικό κενό στην επιχείρηση, το οποίο είναι μη υπολογίσιμο.

 

Η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ένας ενιαίος δείκτης ο οποίος αλλάζει όνομα και μετριέται με δείκτες οι οποίοι ονομάζονται margin, εμπορικές επιχειρήσεις, ή EBITDA στις επιχειρήσεις υπηρεσιών. Πρόκειται στην ουσία για μία καταγραφή των χρημάτων που μένουν στην επιχείρηση απ’ όλη την παραγωγική διαδικασία. Όταν μία επιχείρηση πραγματοποιεί τον οικονομικό σχεδιασμό της, είναι σημαντικό να ξεκινά από το περιθώριο κέρδους που θέλει να πετύχει και ύστερα ποσοστιαία να μεταφέρονται στις υπόλοιπες μονάδες της επιχείρησης. Ωστόσο, είναι μείζονος σημασίας σ’ αυτή τη διαδικασία να έχει κανείς κατά νου ότι τα ποσοστά αυτά δεν θα πρέπει να έχουν διαφορές.

 

Υπάρχει μόνο ένα είδος κερδοφορίας, το οποίο υποδιαιρείτε σε μεικτη κερδοφορία και κερδοφορία μετά φόρων και τόκων.

 

Η μεικτή κερδοφορία αφορά τα έσοδα από πωλήσεις μείον το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Με άλλα λόγια, είναι το κέρδος μετά την αφαίρεση των άμεσων υλικών, της άμεσης εργασίας και των γενικών εξόδων των προϊόντων, όπως διαφήμιση, πάγια κλπ. Αν το περιθώριο μικτού κέρδους είναι υψηλό, αυτό σημαίνει ότι μία επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει υψηλά κέρδη σε σχέση με το κόστος του προϊόντος της. Σε περίπτωση που το περιθώριο μικτού κέρδους είναι λιγότερο από το 50%, αυτό σημαίνει ότι το κόστος του προϊόντος της επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων από τις πωλήσεις. Συνεπώς, ένα χαμηλό περιθώριο μεικτού κέρδους, δεν είναι απαραιτήτως κακό, αλλά σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να πουλήσει αρκετά προϊόντα για να καλύψει τα γενικά της έξοδα.

 

Η κερδοφορία μετά τόκων, φόρων και αποσβέσεων αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων. Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται για τις υπηρεσίες μέσω του EBITDA και στα προϊόντα ορίζεται ως περιθώριο κέρδους (margin).

 

Το EBITDA αξιοποιείτε για να αναλυθεί το πραγματικό κέρδος της επιχείρησης. Με αλλά λόγια, καταγράφεται και αναλύεται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Ένα αρνητικό EBITDA σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να καλύψει τους τόκους των δανείων της και τους φόρους της. Αντίθετα, το θετικό EBITDA δεν είναι αναγκαστικά καλό από μόνο του.

 

Ως περιθώριο κέρδους ή αλλιώς margin ορίζεται τα χρήματα τα οποία περισσεύουν κατά την πώληση προϊόντων ενώ έχουν καλυφθεί τα έξοδα της επιχείρησης.

 

Αφού καθοριστεί το EBITDA και το margin μίας επιχείρησης υπολείπεται ένα ποσοστό στο συνολικό τζίρο επί του οποίου επέρχεται η φορολόγηση από το κράτος. Μετά την φορολόγηση και την αποπληρωμή των αντίστοιχων φόρων μπορούν να καταμετρηθεί το καθαρό περιθώριο κέρδους. Καθώς οι συντελεστές φορολόγησης είναι διαφορετικοί ανά χώρα και χρονική περίοδο τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων φαίνεται να μεταβάλλονται στο χρόνο.

 

Επίσης, παρατηρείτε ότι σε πολλές επιχειρήσεις υπολογίζεται εσφαλμένα το νεκρό σημείο και συνεπώς, χάνει η επιχείρηση κερδοφορία. Το νεκρό σημείο (break even point) ορίζεται ως το ποσό των πωλήσεων που μία επιχείρηση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της (σταθερά και μεταβλητά έξοδα), μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά.

 

Η καταγραφή όλων των παραπάνω στοιχείων αποτυπώνονται στον ισολογισμό της επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί έναν λογιστικό πίνακα που απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονικά στιγμή, αναδεικνύοντας έτσι το πάγιο ενεργητικό της. Τέλος, η διατήρηση όλων των στοιχείων του ισολογισμού σε συγκεκριμένα πλαίσια δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργούν εύρυθμα και να διασφαλίζουν την κερδοφορία της.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;