fbpx

H/R Συστήματα

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης αποτελεί την κινητήριο δύναμή της. Δεν είναι λίγες οι φορές που λάθος άτομα βρίσκονται σε λάθος θέσεις. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό, πριν την πρόσληψη ενός εργαζόμενου να είστε σε θέση να γνωρίσετε κατά πόσο αυτό το άτομο είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό στη θέση για την οποία το προορίζετε. Ακόμα, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε σχετικά με τις ικανότητες των ήδη εργαζομένων της επιχείρησης καθώς επίσης και τους τομείς όπου δυνητικά τους ταιριάζει να αναπτυχθούν ούτως ώστε να μπορείτε να αναδιοργανώσετε τμήματα, να αποφύγετε διαπληκτισμούς και να προγραμματίσετε αντίστοιχα τις εκπαιδεύσεις για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους.

 

Τα ζητούμενα για κάθε επιχείρηση είναι η επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας, ποιότητας και εν τέλει η επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας. Κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο ανθρώπινος παράγοντας κάθε επιχείρησης σε όρους προσωπικότητας, αξιών, ικανοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών. Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης είναι ο μοναδικός παράγοντας για την ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των συντελεστών της παραγωγής ώστε η επιχείρηση να επιτύχει τους προκαθορισμένους στόχους της.

 

Σ’ ένα διαρκώς και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει κάθε επιχείρηση ότι οι προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού της συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Αυτό απαιτεί όμως και την αποτελεσματική διοίκησή τους.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να βασίζεται στην απόκτηση ικανών εργαζομένων, οι οποίοι θα συνεργαστούν με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μέσω συγκεκριμένων συστημάτων και διαδικασιών ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ενεργοποιώντας όλους τους συντελεστές της παραγωγής. Ακόμα, η αξιοποίηση των ικανοτήτων στο μέγιστο, μέσω της κατάρτισης στη θέση που κατέχει κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη και ευημερία της επιχείρησης.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να μπορεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: πόσοι άνθρωποι, με ποια προσόντα, σε ποιες θέσεις εργασία χρειάζονται και πότε; Με τι προσόντα και ποιες ικανότητες; Ποιες τεχνικές και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης πρέπει να εφαρμόζονται; Πόση και τι εκπαίδευση απαιτείται για να εκτελέσουν επιτυχώς το έργο τους; Τι είδους και πόση αμοιβή θα πρέπει να τους καταβάλλεται; Πώς και ποιος παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοσή τους;

 

Αντικείμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί αντικείμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και των H/R συστημάτων. Ως διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού νοείται ένα σύνολο ενεργειών, στρατηγικών (π.χ. σύστημα αμοιβών και κυρώσεων) και λειτουργιών (π.χ. επιλογή υποψηφίων, εκπαίδευση – τεχνική κατάρτιση) που πρέπει να εκπονηθούν για να μπορέσει η επιχείρηση να αποκτήσει, διατηρήσει και αξιοποιήσει ικανούς εργαζομένους οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκτελέσουν επιτυχώς και με παραγωγικό τρόπο το έργο που τους έχει ανατεθεί.

 

Οι ενέργειες που συνήθως διενεργούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού περιγράφονται παρακάτω.

 

Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει καθορισμός των αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων εργασίας προκειμένου να εκτελείται ομαλά και αποτελεσματικά η παραγωγή της εταιρείας. Ο καθορισμός αυτός βασίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασιας από τη διοίκηση.

 

Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων. Η προσέλκυση αφορά τον εντοπισμό δυνητικών υποψηφίων στην αγορά εργασίας και η πρόσκλησή τους για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς μία συγκεκριμένη θέση. Επιλογή είναι η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις καταλήγουν στο άτομο το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο για την κάλυψη μίας συγκεκριμένης θέσης. Για τη διαδικασία αυτή συνήθως χρησιμοποιείται κάποιο σύστημα αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσληψη.

 

Ακόμα οι αμοιβές των εργαζομένων είναι χρήσιμο να ορίζονται πριν την απόφαση της πρόσληψης. Με τον όρο αμοιβές περιγράφονται τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει ο εργαζόμενος σε αντάλλαγμα για τη συνεισφορά του, τις ικανότητές του και, γενικά, για την αξία της συμμετοχής του στην επιχείρηση. Ένα σωστό σύστημα αμοιβών πρέπει ιδανικά να αντικατοπτρίζει μία δίκαιη αμοιβή της παραγωγής του εκάστοτε εργαζόμενου. Ο λόγος για τον οποίο κάποιος εργαζόμενος αμοίβεται είναι για να παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος της εταιρείας το οποίο αξιολογείται πολλαπλάσια του μισθού του.

 

Σε ένα σωστό σύστημα διοίκησης η αμοιβές των υπαλλήλων πρέπει να αναπροσαρμόζονται μετά από κάποιο καιρό λειτουργίας τους στην εταιρεία βάση των αποτελεσμάτων. Ο συγκεκριμένος τρόπος αμοιβών προωθεί και προάγει την αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας.

 

Μία λειτουργία του κλάδου αυτού είναι η καταμέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων σε σχέση με τους στόχους του τμήματος ή τους προσωπικούς στόχους που τους έχει αναθέσει ο εκάστοτε ανώτερος. Αυτό μας δείχνει την ικανότητα του υπαλλήλου να ακολουθεί την ευρύτερη στοχοθέτηση της εταιρείας, εξυπηρετώντας έτσι τον σκοπό αυτής.

 

Το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ του εργαζομένου και της επιχείρησης. Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν παραπάνω είναι αλληλένδετες σε τέτοιο βαθμό ώστε η επιτυχής ή ανεπιτυχής εκτέλεση αυτών επηρεάζει άμεσα την πορεία της εταιρείας. Η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών αυτών στοχεύουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, το σύνολο του οποίου είναι προσαρμοσμένο στην κουλτούρα της επιχείρησης, αλλά και της σωστής διοίκησής της. Το χαρούμενο, καταρτισμένο και αποτελεσματικό δυναμικό μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζεται άμεσα και θετικά στα αποτελέσματά αυτής.