fbpx

Logistics

Τι σημαίνει ο όρος logistics;

Ο όρος logistics αφορά το συντονισμό των προβλεπόμενων απαιτήσεων, προμήθειες, φυσικές κινήσεις και αποθήκευση εξαρτημάτων, πρώτων υλών και ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο επίπεδο ζήτησης και εξυπηρέτησης με το ελάχιστο κόστος στο χρόνο. Είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου της επιτυχημένης και αποτελεσματικής ροής των πάσης φύσεως υλικών, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, και όλων των συσχετιζόμενων πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι τα logistics είναι υπεύθυνα για τη διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο αλλά και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.

 

Τα logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή τα logistics σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι απαραίτητες έτσι ώστε ένα προϊόν να καταλήξει στον τελικό πελάτη.

 

Ακόμα, τα logistics μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς της επιχείρησης όπως για παράδειγμα στον αποτελεσματικό έλεγχο των πρώτων υλών, στη διαχείριση κρίσεων, στο συντονισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων υποστήριξης ενός συστήματος κ.α.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Δραστηριότητες logistics

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δραστηριότητες των logistics σχετίζονται με την ανάλυση, σύνθεση και τον καθορισμό των πόρων που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ένας προκαθορισμένος στόχος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές εμπλέκουν και το στρατηγικό τμήμα της επιχείρησης. Επίσης, τα logistics αφορούν το πλάνο του σχεδιασμού μέσα από λεπτομερή σχεδιασμό των προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων, μάλιστα, της ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης του σχεδιασμού. Μία επιπλέον πτυχή των logistics εμπλέκει τον φυσικό εφοδιασμό και διανομή όλων των διαθέσιμων πόρων, όπως για παράδειγμα οι προμήθειες, η πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, η υποστήριξη της παραγωγής, η συσκευασία, η διοίκηση αποθεμάτων, η διαδικασία παραγγελιών, οι αποσύρσεις κλπ.

 

Η συντήρηση σε ένα σύστημα logistics εκλαμβάνεται σα τη διατήρηση των εγκαταστάσεων, προϊόντων, ανθρώπινου δυναμικού, συστημάτων και υπηρεσιών των παραγωγών και τελικών καταναλωτών. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται η προστασία, διατήρηση και ανάκτηση όλων των διατεθιμένων πόρων. Ακόμα, τα logistics είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους πόρους. Τις πρώτες ύλες δηλαδή, τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, τα κεφάλαια, τις πληροφορίες και το προσωπικό.

 

Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τη στρατηγική καθώς και την τακτική της επιχείρησης. Υποστηρίζουν τους στόχους και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των συστημάτων διοίκησης.

 

Συνεπώς, τα logistics σε μία επιχείρηση συμπεριλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες: διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση στον τελικό καταναλωτή, υποστήριξη της παραγωγής με όλο το απαιτούμενο υλικό σε κάθε φάση της και προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Σε πιο απλά λόγια, logistics για μία επιχείρηση σημαίνει τα μεταφορικά μέσα που θα αξιοποιήσει προκειμένου να μεταφερθεί το προϊόν από και προς την επιχείρηση, η διαχείριση των διανομών, ο καθορισμών δηλαδή χρόνων παράδοσης, οι αποθηκευτικοί χώροι, τα αποτελέσματα, η ιχνηλασιμότητα, που αποτελέι την αποτίμηση του τι έχει διαθέσει η επιχείρηση και που αλλά και τι ακριβώς έχει προμηθευτεί από εξωτερικούς συνεργάτες, τις προμήθειες, το προσωπικό και η εκπαίδευσή του, τις εγκαταστάσεις, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη δηλαδή γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις προαπαιτούμενες δραστηριότητες και τέλος, ένα σύστημα με βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται όλες οι απαραίτητες για τα logistics πληροφορίες.

 

Κάθε επιχείρηση μπορεί να αναλάβει η ίδια την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών σε επίπεδο logistics. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα να ανατεθούν οι παραπάνω διαδικασίες σε κάποιο εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν δηλαδή third-party logistics προμηθευτή. O third-party logistics προμηθευτής είναι μία επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης είτε για ένα μέρος είτε για ολόκληρη τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κύριος στόχος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα των πελατών τους να καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή όσο πιο σύντομα γίνεται και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και απόλυτη εξειδίκευση ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες των μεταφερόμενων αγαθών/ υπηρεσιών.

 

Third-party logistics

Οι third-party logistics προμηθευτές ειδικεύονται στον τομέα της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, αποθήκευσης και μεταφοράς και ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, βασιζόμενοι στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

 

Η εφαρμογή των logistics έχει ποικίλους τρόπους δράσης και διαφορετικά αποτελέσματα κατά περίπτωση, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αλλά και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι η οικονομική και πολιτική κατάσταση, το κοινωνικό καθεστώς, το μορφωτικό επίπεδο, το ηθικό και τεχνολογικό περιβάλλον, το νομικό καθεστώς και το φυσικό περιβάλλον.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;