fbpx

Συστήματα Διοίκησης

Η έννοια της διοίκησης συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης καθώς αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της. Για να γίνει και να παραμείνει μία επιχείρηση επιτυχημένη συνεπάγεται και την ύπαρξη μίας αποτελεσματικής διοίκησης καθώς και αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Διοίκηση επιχειρήσεων

Η διοίκηση, σαν επιστήμη, αναλύει τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Πιο αναλυτικά, διοίκηση είναι ένα σύστημα που αποτελείται από εργαλεία μέτρησης, τα οποία εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αποτελέσουν μία σταθερή βάση για τη λήψη αποφάσεων προς πάσα κατεύθυνση η οποία αφορά άμεσα την επιχείρηση. Έτσι, με βάση αυτές τις αποφάσεις καθίσταται δυνατό για τα διοικητικά στελέχη να δίνουν εντολές οι οποίες θα διεξάγονται και να διαμορφώνονται πλάνα, σχέδια και προγράμματα σε όλο το φάσμα της επιχείρησης τα οποία θα εκτελούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, αποτελεσματική διοίκηση είναι αυτή κατά την οποία το σωστό σύστημα μέτρησης διαμορφώνει μία σωστή απόφαση, η οποία με τη σειρά της θα υλοποιηθεί από τα στελέχη της επιχείρησης με διάφορα εργαλεία. Συνεπώς, η σωστή υλοποίηση μίας απόφασης είναι πλέον εφικτή.

 

Συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων

Για να επιτελεστούν τα παραπάνω χρειάζεται η δημιουργία συστημάτων διοίκησης. Τα συστήματα αυτά ακολουθούν συγκεκριμένα μοντέλα διοίκησης τα οποία καθορίζονται από τα βασικά μοντέλα μίας επιχείρησης. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να έχουν χαρτογραφηθεί στην οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης και να έχουν ως στόχο τόσο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της όσο και την παρατήρηση αλλά και βελτιστοποίηση των διαδικασιών της με στόχο την επίτευξη εταιρικών στόχων.

 

Έχουν διαμοφωθεί τρια διαφορετικά μοντέλα διοίκησης, το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό. Στο αυταρχικό μοντέλο, ο ηγέτης της επιχείρησης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές στους συνεργάτες του για την εκτέλεση των αποφάσεων που έχει πάρει. Αντίθετα, στο δημοκρατικό μοντέλο, ο ηγέτης λαμβάνει σοβαρά υπόψη της γνώμη των συνεργατών του και συχνά αναζητά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέλος, στο εξουσιοδοτικό μοντέλο, ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα στους συνεργάτες του να αποφασίζουν για πολλά θέματα, περιορίζοντας έτσι το ρόλο του. Συνεπώς, η ομάδα φαίνεται να λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις χωρίς τον επηρεασμό του ηγέτη.

 

Ως σύστημα ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων ή μερών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν μία ολότητα. Κάθε σύστημα δεν βρίσκεται στο κενό και δε λειτουργεί μόνο του αλλά εντάσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο και αυτό με τη σειρά του αποτελείται από άλλα συστήματα. Έτσι, κάθε σύστημα αναπτύσσει σχέσεις αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, ανταλλάσσοντας υλικούς ή άυλους πόρους, όπως για παράδειγμα πληροφορίες και γνώσεις, ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα κλπ.

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα συστήματα διοίκησης αποτελούν ένα μείγμα ενεργειών, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι κάθε επιχείρησης αξιοποιώντας αποτελεσματικά συγκεκριμένους πόρους. Πιο αναλυτικά, τα συστήματα διοίκησης είναι η χρησιμοποίηση υλικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, σε συνδυασμό με τη σχεδίαση, τη δομή και την ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς και τον καθορισμό στόχων και την επιλογή κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του.

 

Μέσω των συστημάτων διοίκησης θα τεθούν πρότυπα, καταρτίζονται προϋπολογισμοί, δημιουργούνται σχέδια, πραγματοποιούνται έλεγχοι αλλά και συντονίζουν, καθοδηγούν και παρακινούν στελέχη με στόχο τη λήψη αποφάσεων. Ακόμα, παρακολουθείτε η απόδοση και χρησιμοποιούνται διορθωτικά μέτρα όταν δεν επιτυγχάνονται τα σχέδιά του.

 

Αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων

Σ’ αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι η διοίκηση βασίζεται σε 4 βασικές αρχές: γνώση, ικανότητα, φιλοσοφία ή κουλτούρα και συστήματα, εργαλεία και μέθοδοι. Οι παραπάνω συντελεστές είναι εξίσου σημαντικοί αφού αρκεί μόνο η έλλειψη του ενός για να είναι αδύνατη η άσκηση των υπολοίπων. Είναι, δηλαδή, γεγονός ότι μεταξύ των τεσσάρων αυτών συντελεστών υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης, με την έννοια ότι ο κάθε ένας επιδρά στην ύπαρξη ή τη μορφή της άλλης.

 

Η αποτελεσματικότητα, συνεπώς, της διοίκησης αλλά και των συστημάτων της έγκειται στην αρμονία και καλή προσαρμογή όλων των συντελεστών της επιχείρησης. Συνεπώς, προκειμένου να επιλεχθεί η ιδανική δομή της επιχείρησης θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι εξισορροπείτε η τάξη και η καινοτομία στο εσωτερικό της.